Welkom
Nieuws
Over ons
Philgebouw
Sponsoren
Vrienden
Lid worden
Uw profiel
Contact
Voor leden
 
 

Privacy Verklaring

 
Het Dordrechts Philharmonisch Orkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Dordrechts Philharmonisch Orkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dordrechts Philharmonisch Orkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Dordrechts Philharmonisch orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

a.            het organiseren (van zaken rondom) repetities, concerten of andere activiteiten van de vereniging
b.            het bijhouden van een juiste en actuele ledenadministratie,
c.            het vastleggen en innen van contributies, machtigingen, donaties en lesgelden
d.            het promoten van activiteiten van de vereniging
e.            het verzenden/ bezorgen van de Phileriaan
f.             het regelen van de bardiensten/ schoonmaakdiensten.
g.            het verzekeren van instrumenten.
h.            kascontrole

 

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

-          De lidmaatschapsovereenkomst;
-          Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt het Dordrechts Philharmonisch Orkest maximaal de volgende gegevens:

-          Naam;
-          Adres;
-          Woonplaats;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Geslacht;
-          Geboortedatum.           
-          Duur van het lidmaatschap
-          Gegevens met het oog op het vastleggen en innen van contributies
-          Beeldmateriaal (foto's en video's)

Uw persoonsgegevens worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Verwerking van persoonsgegevens van dirigenten en inhuur
 

Persoonsgegevens van dirigenten en inhuur worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

vastleggen en nakomen van de inhoud overeenkomst en betalen van facturen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Overeenkomst

Deze persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt het Dordrechts Philharmonisch Orkest maximaal de volgende gegevens:

-          Naam
-          Adres
-          Postcode en woonplaats
-          Emailadres
-          Geboortedatum
-          Financiële gegevens

De gegevens worden in de financiële administratie bewaard tot maximaal 7 jaar na einde overeenkomst.


Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden
 

Persoonsgegevens van oud-leden worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

communicatie van/door het orkest over activiteiten van het orkest

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Toestemming;

Deze persoonsgegevens zullen niet in strijd met de AVG worden verstrekt aan derden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt het Dordrechts Philharmonisch Orkest maximaal de volgende gegevens:

-          Naam
-          Adres
-          Postcode en woonplaats
-          Emailadres
-          Geboortedatum
-          Periode van lidmaatschap
-          instrument

De toestemming geldt tot het moment dat de toestemming wordt ingetrokken. De verwerking zal worden beëindigd zodra de toestemming wordt ingetrokken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van relaties
 

Persoonsgegevens van cliënten worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Communiceren over activiteiten van het orkest

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Toestemming;

Ten behoeve van de relaties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

naam en emailadres van contactpersoon

De persoonsgegevens worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest verwerkt tot het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, of door de relatie een andere contactpersoon wordt ingesteld.

 
Verwerking van persoonsgegevens van vrienden
 

Persoonsgegevens van vrienden worden door het Dordrechts Philharmonisch orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

a.            het bijhouden van een juiste administratie,
b.            het vastleggen en innen van contributies/donaties
c.            het promoten van activiteiten van de vereniging
d.            het verzenden/ bezorgen van de Phileriaan


De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

-              De lidmaatschapsovereenkomst;
-              Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt het Dordrechts Philharmonisch Orkest maximaal de volgende gegevens:

-              Naam;
-              Adres;
-              Woonplaats;
-              Telefoonnummer;
-              E-mailadres;
-              Geslacht;
-              Geboortedatum.           
-              Duur van het lidmaatschap
-              Gegevens met het oog op het vastleggen en innen van contributies/ donaties

 

Uw persoonsgegevens worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-              Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Verwerking van persoonsgegevens van huurders
 

Persoonsgegevens van huurders worden door het Dordrechts Philharmonisch Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden
-          Het kunnen vastleggen en innen van de huurverplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Dordrechts Philharmonisch Orkest maximaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Naam
-          Adres
-          Woonplaats
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres
-          Huursom
-          Bankrekeningnummer
-          Reden van huur/ verhuur

Deze persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar opgeslagen in de financiële administratie.                Verstrekking aan derden
 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij op dit moment gebruik van een derde partij voor:

-          De website van het Dordrechts Philharmonisch Orkest;
-          De leverancier van onze netwerkomgeving

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst maken wij afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Dordrechts Philharmonisch Orkest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens het Dordrechts Philhormisch Orkest structureel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze (bestuurs) leden en leden met toegang tot de persoonsgegevens worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Dordrechts Philharmonisch Orkest

Spirea 7

3317 JA Dordrecht

Secretaris@dpho.nl