Home / Bestuur

Bestuur

Sinds mei 2021 heeft het Dordrechts Philharmonisch een nieuwe voorzitter, Sjarlot Kooi.

Sjarlot Kooi krijgt de voorzittershamer overhandigd van Hans Gerritsen.

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit ten minste drie en ten hoogste negen personen. De benoeming vindt plaats door en uit de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hieronder valt ook het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan teams belasten met bijzondere taken en opdrachten. Naar buiten toe wordt het Dordrechts Philharmonisch vertegenwoordigd door het bestuur.

Ieder jaar worden er tijdens de ALV bestuursleden gekozen. Ieder bestuurslid heeft een of meerdere portefeuilles in beheer. Daarnaast kan ieder bestuurslid verschillende teams aansturen.

Het bestuur streeft naar een open communicatie om zo dicht mogelijk bij de vereniging te blijven staan. Iedereen wordt dan ook aangespoord om contact met een bestuurder op te nemen indien men vindt dat daar aanleiding toe is.

Top