Home / Bestuur

Bestuur

Het bestuur van het Dordrechts Philharmonisch Orkest bestaat volgens de statuten uit ten minste drie en ten hoogste negen personen. De benoeming vindt plaats door en uit de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hieronder valt ook het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan teams belasten met bijzondere taken en opdrachten. Naar buiten toe wordt het Dordrechts Philharmonisch Orkest vertegenwoordigd door het bestuur.

Ieder jaar worden er tijdens de ALV bestuursleden gekozen. Ieder bestuurslid heeft een of meerdere portefeuilles in beheer. Daarnaast kan ieder bestuurslid verschillende teams aansturen. In het overzicht staan de huidige bestuurders genoemd, met functie, voor welke portefeuille ze verantwoordelijk zijn en hoe ze per e-mail bereikt kunnen worden.

Het bestuur streeft naar een open communicatie om zo dicht mogelijk bij de vereniging te blijven staan. Iedereen wordt dan ook aangespoord om contact met een bestuurder op te nemen indien men vindt dat daar aanleiding toe is.

Top