Home / Bestuur

Bestuur

Het bestuur vergadert elke maand in het Fidus Muziekcentrum. De vergaderdata staan op de agenda in de hal. Voor de vergadering, van 19.00-20.00 uur, staat de koffie klaar voor wie wil binnen lopen met vragen, opmerkingen en uitwisseling met het bestuur. Vooral nieuwe leden en ouders van (nieuwe) jeugdleden worden aangemoedigd kennis te komen maken met het bestuur.

“Wij horen graag wat u bezighoudt wat goed gaat en wat beter zou kunnen.

Sinds mei 2021 is Sjarlot Kooi voorzitter heeft het Dordrechts Philharmonisch. Het bestuur bestaat volgens de statuten uit ten minste drie en ten hoogste negen personen. De benoeming vindt plaats door en uit de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hieronder valt ook het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan teams belasten met bijzondere taken en opdrachten. Naar buiten toe wordt het Dordrechts Philharmonisch vertegenwoordigd door het bestuur.

Ieder jaar worden er tijdens de ALV bestuursleden gekozen. Ieder bestuurslid heeft een of meerdere portefeuilles in beheer. Daarnaast kan ieder bestuurslid verschillende teams aansturen.

Het bestuur streeft naar een open communicatie om zo dicht mogelijk bij de vereniging te blijven staan. Iedereen wordt dan ook aangespoord om contact met een bestuurder op te nemen indien men vindt dat daar aanleiding toe is.

Voorzitter – algemene zaken en PR
Sjarlot Kooi – voorzitter@dpho.nl

Secretaris – secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan
Peter van Gool – secretaris@dpho.nl

Penningmeester – financiën en boekhouding
Jac Vermeulen – penningmeester@dpho.nl

Lasthebber financiën – contributies en lesgelden
Steven Kransse – contributie@dpho.nl

Accommodatie – verhuur, horeca en sponsoring
Ron van Dijk – accommodatie@dpho.nl

Muziek – orkesten, instrumenten, programmering en website
Peter Wolf – muziek@dpho.nl

Jeugd – jeugd en jeugdopleidingen
Denktank jeugd – opleidingen@dpho.nl

Beheer gebouw
Hans Gerritsen

Top